Algemene afspraken

1.     Stiptheid
De kinderen moeten uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de sessies aanwezig zijn.  Ouders moeten hun kinderen onmiddellijk na de sessies afhalen; er is geen nabewaking mogelijk.

2.     Regelmaat
De kinderen moeten regelmatig aanwezig zijn op de begeleidingssessies.  Bij herhaaldelijke afwezigheid zal er een gesprek met de ouders plaatsvinden om na te gaan of het kind al dan niet ingeschreven mag blijven. Bij een negatief advies kan het kind terug op de wachtlijst ingeschreven worden.

3.     Duurtijd
Ouders schrijven hun kinderen in voor een volledig schooljaar.  Indien ouders tijdens het schooljaar hun kinderen niet verder naar LBA wensen te sturen, moeten ze dit uitdrukkelijk meedelen aan LBA.

4.     Instapmomenten
Inschrijvingen gebeuren in september.  Nieuwe leerlingen worden enkel aanvaard na herfst-, nieuwjaar-, krokus-, of paasverlof. In tussentijd worden er geen inschrijvingen aanvaard.

5.     Schoolgerief
Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen hun taken en  eigen schoolgerief meebrengen (schrijfgerief, schriften en dgl.).

6.     Infomomenten
Ouders worden verwacht op de infosessies die door LBA georganiseerd worden om bepaalde facetten van het Vlaams onderwijssysteem toe te lichten.

7.     Volmacht
Ouders geven volmacht aan LBA om uitslagen van toetsen en rapporten rechtsreeks bij de scholen op te vragen en contact op te nemen met het CLB.

8.     Taal
Tijdens de sessies wordt er uitsluitend Nederlands gesproken.  Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan er door een begeleider vertaald worden.  Ouders moeten er hun kinderen voor waarschuwen.

9.     Bijdragen
Ouders dienen de maandelijkse bijdrage per kind van  35 € (lagere school) of 50 € (middelbaar) via overschrijving op bankrening nr  BE27734016835973 te betalen ten laatste op de 4de van elke maand.
Bij financieel moeilijke situaties kunnen ouders contact opnemen met Moustapha Sarrouj, coördinator LBA.
Ouders kunnen vrijwillig kiezen om een steuntarief te storten ten bedrage van 60 € per maand op hetzelfde rekeningnummer BE27734016835973.

10.   Slaagkansen
LBA engageert zich naar de ouders toe om een kwalitatieve begeleiding te verlenen aan hun kinderen. Succesvolle eindresutaten hangen echter af van verschillende factoren. Daarom kan een succesvol eindresultaat niet gegarandeerd worden. Meerdere factoren kunnen een rol spelen bij het al dan niet slagen voor een schooljaar.